Obchodní podmínky služby "Možnost vrácení zboží až do 90 dnů"

1) Základní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy o poskytování služby „Možnost vrácení zboží až do 90 dnů“ (dále jen „služba“), kdy na jedné straně je společnost
BotaCoffee s.r.o., IČ 02768721, DIČ CZ02768721 , se sídlem Antonína Procházky 23/24, 62300 Brno, Česká Republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně v oddíle C, vložka 82435 jako poskytovatel (dále jen „poskytovatel“) a na straně druhé je objednatel (dále jen „kupující“), přičemž tyto podmínky se uplatní na veškeré transakce týkající se této služby.

1.2 Smlouva o poskytování služby je uzavřena momentem, když kupující na e-shopu prodávajícího umístěném na adrese www.BotaCoffee.cz objedná službu nabízenou k vybraným produktům a objednávku odešle a následně takovou objednávku poskytovatel vyřídí (expeduje).

2) Popis služby

2.1 Poskytovatel služby se zavazuje umožnit kupujícímu vrácení zboží bez udání důvodu do 30, 60, nebo 90 dnů od uskutečnění objednávky v závislosti na tom jakou variantu si zákazník zvolil.

2.2 Služba není určena pro využití za účelem uplatnění práv z vad zboží.

2.3 Služba může být zakoupena pouze k vybraným produktům na e-shopu prodávajícího. V případě, že není k produktu tato služba nabízena na e-shopu prodávajícího není možné ji k danému produktu zakoupit.

2.4 Služba je platná pouze k produktu, ke kterému byla zakoupena.

2.5 Cena služby je zobrazena na e-shopu u daného produktu ke kterému může být zakoupena a je platná po dobu zobrazení na e-shopu prodávajícího.

2.6 Službu může využít jak běžný spotřebitel, tak i právnická osoba a podnikatelé.

3) Podmínky využití služby

3.1 Poskytovatel poskytne službu, tedy umožní kupujícímu vrácení zboží za splnění všech následujících podmínek:

  • Služba musí být kupujícím řádně a včas uhrazena;

  • Kupující uplatní službu nejpozději 30. den (v případě varianty do 30 dnů) nebo 60. den (v případě varianty do 60 dnů) nebo 90. den (v případě varianty do 90 dnů) od objednání a to na adrese https://www.botacoffee.cz/reklamace-a-vraceni-zbozi/ nebo e-mailem na adrese info@botacoffee.cz ;

  • Kupující - spotřebitel neodstoupí od smlouvy o nákupu zboží v rámci zákonné lhůty.

  • Kupující nebude zboží užívat nad rámec běžného vyzkoušení, nebude zkoušet zboží v rozporu s návodem či pokyny k použití a nebude měnit či odstraňovat identifikační a výrobní čísla zboží.

  • Kupující prokáže, že má službu k danému produktu zakoupenou, buď nákupním dokladem (fakturou), nebo jiným způsobem, vedoucím k prokázání nákupu služby.

3.2 Náklady na vrácení zboží hradí kupující. Prodávající může nabídnout kupujícímu pomoc se zpětnou logistikou za předem dohodnutou cenu dle aktuální nabídky na trhu. Kupující může zaslat zboží na vrácení na adresu prodávajícího:
BotaCoffee s.r.o.
Ant. Procházky 24
62300 Brno

3.3 Kupující je povinen vrátit zboží v dobrém stavu. Za dobrý stav se považuje:

  • Zboží nenese známky používání;

  • Zboží je včetně kompletního původního balení a výplňového materiálu;

  • Zboží je vráceno včetně dokumentace (návod);

  • Zboží je vráceno včetně dárku (pokud byl ke zboží dodán);

  • Hygienicky balené zboží je nerozbalené;

  • Zboží je vráceno včetně veškerého příslušenství a spotřebních částí;

3.4 V případě, že zboží nebude vráceno v dobrém stavu, může prodávající snížit vrácenou částku kupujícímu dle míry znehodnocení zboží.

3.5 V případě, že zboží bude značně poškozené nebo nekompletní či zcela nepoužitelné, bude vrácení odmítnuto, kupujícímu tím nevzniká nárok na vrácení ceny služby.

4) Vrácení ceny zboží formou poukazu na další nákup

4.1 V případě že kupující splní všechny podmínky služby, vystaví mu poskytovatel bez zbytečného odkladu (nejpozději do 30-ti dnů od vrácení zboží) kupní cenu produktu formou poukazu použitelného na další nákup. Poukaz lze použít na nákup jiného zboží / služeb u prodávajícího. Na žádost kupujícího lze cenu rozdělit do více poukazů. Platnost poukazu je 1 rok od vystavení poukazu.

5) Odstoupení od smlouvy o poskytnutí služby

5.1 Pokud je kupující spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit ve smyslu ustanovení § 1829 občanského zákoníku.

6) Závěrečná ustanovení

6.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

6.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

6.3 Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

6.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

6.5 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.6 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

6.7 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 11. 2022